Skip header and navigation

1 records – page 1 of 1.

Births in Norwegian midwife-led birth units 2008-10; a population-based study.

https://arctichealth.org/en/permalink/ahliterature296870
Source
Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 06 12; 138(10):
Publication Type
Comparative Study
Journal Article
Date
06-12-2018
Author
Pål Øian
Olaug Margrete Askeland
Inger Elise Engelund
Brit Roland
Marta Ebbing
Source
Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 06 12; 138(10):
Date
06-12-2018
Language
English
Norwegian
Publication Type
Comparative Study
Journal Article
Keywords
Apgar score
Birthing Centers - statistics & numerical data
Delivery Rooms - statistics & numerical data
Delivery, obstetric - statistics & numerical data
Female
Humans
Midwifery
Norway
Parity
Patient Transfer - statistics & numerical data
Posture
Pregnancy
Pregnancy Complications - epidemiology
Pregnancy Outcome - epidemiology
Registries
Risk
Abstract
Fødestuene utgjør en del av en differensiert og desentralisert fødselsomsorg i Norge. Hensikten med studien var å undersøke forekomst og karakteristika ved planlagte og ikke-planlagte fødestuefødsler og årsaker til overflytting samt resultater for mor og barn.
I perioden 2008-10 ble et tilleggsskjema til rutinemeldingen til Medisinsk fødselsregister fortløpende utfylt av jordmor for 2 514 av i alt 2 556 (98,4 %) fødestuefødsler og for 220 fødsler som var planlagt i fødestue, men der fødselen foregikk andre steder. Data fra tilleggsskjema ble så koblet med rutinedata i Medisinsk fødselsregister og resultater fra fødestuefødsler sammenlignet med resultater fra en lavrisikofødepopulasjon i sykehus.
Av de 2 514 fødestuefødslene var 2 320 (92,3 %) planlagt å foregå der, mens 194 (7,7 %) ikke var det. Ved planlagt fødestuefødsel ble totalt 6,9 % overflyttet til sykehus under fødsel, hvorav 19,5 % blant førstegangsfødende. Det var 0,4 % operative vaginale fødsler ved vanlige fødestuer, 3,5 % ved forsterkede fødestuer og 12,7 % ved fødsler overflyttet fra fødestue til sykehus. Blant barn født i fødestue hadde 0,6 % apgarskår
Notes
CommentIn: Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Jun 12;138(10): PMID 29893095
PubMed ID
29893109 View in PubMed
Less detail